Valós a látomás


Látás vagy látomás? Ennek az Igének az alapján két dolgot vizsgáljunk meg, hogy mi a jelentősége a szellemi látásnak és a látomásnak! A Szentírásban olvashatunk szellemi vagy prófétai látásokról, amelyek által az Úr az eljövendő dolgokat jelentette ki.

LOVASÍJÁSZOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL: A SZKÍTÁKTÓL AZ OSZMÁNOKIG

Most nem erről van szó. Azután olvashatunk látomásokról is, amellyel Istennek különös terve volt azokkal, akiket ilyen természet feletti dolgokban részesített. Ennek a célja az volt, hogy felkészítsen valamilyen súlyos esemény bekövetkezésére.

Ilyen volt az István esete is a felolvasott Igében.

Szerintetek valós látomás volt? (kérlek kíméljetek meg az ellenszenves véleményetektől)

Ilyen volt a három tanítvány: Péter, Jakab és János látomása is a megdicsőülés hegyén. Mindegyik esetben ezek a látomások nagyon súlyos események előtt történtek.

Home Gondolat Látás, látomás, hit — Húsvétra készülve A képen Burnand svájci festő as festménye látható, amelyen Péter és János igyekeznek a sírhoz. Nyomtatás Email A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől.

valós a látomás István életében egy valós a látomás beavatkozása volt ez Istennek. István kedves volt Isten előtt, Szent Szellemmel teljes ember volt, és ő volt az Úr Jézus bizonyságtevőinek első vértanúja. Mielőtt agyonkövezték volna, Isten betekintést engedett neki a mennyei világba, amelynek István annyira megörült, hogy nem is tudta elhallgatni, amit látott, hanem ezt megmondta az őt megkövezni készülő zsidóknak is.

Istvánnak ez a kijelentése nem megalázkodást váltott ki a zsidókból, hanem bosszúállást, és azonnal hozzáfogtak, hogy Istvánt agyonkövezzék. Ez a látomás olyan mennyei erőt adott Istvánnak, hogy amikor már ott feküdt félholtan a kövek alatt, akkor is tudott az ellenségeiért imádkozni: "Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt!

A másik eset, amit említettem a három tanítvány.

Látomásban látták az Úr Jézussal együtt Mózest és Illést megdicsőülve a hegyen. Ők éppen úgy nem értették meg a látomás értelmét, mint ahogyan nem értették meg a zsidók sem, Istvánt a megkövezéskor. Csak annyit vettek észre, hogy ott nagyon jó nekik lenni, és elaludtak. Tehát nem értették meg, hogy az Úr mire akarta őket felkészíteni a látomás által. Ha Pál apostol életét figyeljük, láthatjuk, hogy valós a látomás is volt látása a damaszkuszi úton, amikor megállította őt az Úr, de volt látomása is Arábiában.

Ismerek egy embert a Valós a látomás, a ki tizennégy évvel ezelőtt ha testben-é, nem tudom; ha testen kívül-é, nem tudom, az Isten tudja elragadtatott a harmadik égig.

Kapcsolódó kérdések:

És tudom, hogy az valós a látomás ember, ha testben-é, ha testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudjaElragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, a melyeket nem szabad embernek kibeszélnie. Egy biztos, hogy Pál apostolnak itt adta valós a látomás Úr azokat a kijelentéseket is, amelyek a Krisztus Testgyülekezetének a titkai. Figyeljünk meg egy hasonló látomást az ószövetségben is!

És monda néki az ő szolgája: Jaj, Jaj, édes uram! Felele ő: Ne félj. Mert többen vannak, a kik velük vannak, mint a kik ő velök.

  • Látás vagy látomás
  • Alternatív látásmód leleplezése
  • látomás – Magyar Katolikus Lexikon

És imádkozott Elizeus és monda: Óh Uram! És megnyitá az Úr a szolga szemeit és láta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül. Amint láthatjuk, nagyon ritkán és csak rendkívüli esetekben voltak Istennek látomások által való kijelentései és ezek sem személyes, hanem közérdekből történtek. Még István esetében is így volt, hogy ez által Isten előre figyelmeztesse Izráel népét arra a veszélyre, amely rájuk következett.

látás mínusz 14, ahogy az ember látja a rövidlátás közel vagy távol van

Már előtte is látott a Nagytanács István életében valami rendkívülit. Csel 6, "És szemeiket reá vetvén a tanácsban ülők mindnyájan, olyannak láták az ő orczáját, mint egy angyalnak orczáját.

Miért fontos az első látomás?

Én nem kételkedem ebben, de azt valós a látomás állítom, hogy csak azért senkit nem részesít az Úr látomásban, hogy dicsekedjék vele, hanem csak a gyülekezet javára, vagy más emberek megmentése érdekében. Kol 2, "Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, a melyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével, És nem ragaszkodván a Főhöz, a Kiből az egész test, a kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és egybeszerkesztetvén, nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel.

Egy pár álomlátás kivételével semmit sem láttam. Csak arra az egyre vágyakozom, hogy a Szent Szellem által minél dicsőségesebbnek ismerjem meg az Úr Jézust. Az ördög is adhat valamiféle látomást annak, aki mindenképpen vágyik arra, hogy dicsekedhessék vele.

hogyan lehet szemvizsgálatot végezni látássérülés félszemű

Akinek szellemi világossága van, és szellemi látása van, annak nincsen szüksége látomásra. Ha megfigyeljük, a látomások mindig olyan esetekben voltak, amikor még nem valós a látomás érett szellemi hívők, kivéve János apostolt a Pátmós szigetén, de az ő látomása a távoli jövőre vonatkozott.

A másik kérdés a "látás". Ez az Isten ígéreteiben való hit, és a Szent Szellem világosságban való járás kérdése.

Valós látomások a National Geographic Magazinban – videó

Ezt most jó lesz különválasztani a valós a látomás látástól és a látomástól is. Amíg a látomások közérdekűek, ezek a látások egyéniek, mindenkinek a saját személyére vonatkozik.

Figyeljük meg ezt az Igében! Zsid 11, "Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival.

Hozzászólások

Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója valós a látomás Isten. Még a "Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy Faraó leánya fiának mondják, Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét; Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett.

Hit által hagyta oda Egyiptomot, nem félvén a király haragjától; mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant.

Ha valamit nagyon szeret az ember, és nagyon meg akarja azt szerezni, kész minden áldozatot meghozni érte, csakhogy elnyerhesse azt, ami után nagyon vágyakozik. Újszövetségi viszonylatban, szellemi vonatkozásban, mi nagyon hasonlítunk Istvánhoz, csakhogy nem látomásban, hanem szellemi látásban. Minden újjászületett ember tapasztalatból ismeri Jézus Krisztust, nem test szerint, hanem szellem szerint.

Valós látomások a National Geographic Magazinban – videó | National Geographic

Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Egy kis gyermek nem úgy ismeri a szüleit, mint egy felnőtt ember. Ha pedig Krisztusban új teremtések lettünk, akkor két nagyon fontos feladatunk van: 1. Zsid 12, "Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körűl, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.

valós a látomás látomás 0 olyan

Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.

Gondoljátok meg azért, hogy ő ily ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek, lelkeitekben elalélván. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arczczal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Szellemétől. Mi a gyakorlati megvalósulása ennek az életünkben? Elsősorban tudnunk kell azt, hogy nem egyformán van minden hívőnek szellemi látása, és nem egyformán ismerjük Jézus Krisztust.

Hogy mennyire ismerjük, az attól is függ, hogy mennyire szeretjük Jézus Krisztust, és megfordítva is igaz ez, hogy minél jobban szeretjük Őt, annál jobban vágyakozunk Őt jobban megismerni. Ha pedig valakit nagyon szeretünk, annak a képét nem csak a zsebünkben valós a látomás, hanem a szívünkben, a lelkünkben is.

Látás, látomás, hit – Húsvétra készülve

Vagyis szellemi szemünkkel Őt látjuk, és benne gyönyörködünk. Figyeljünk meg egy ószövetségi Igét! Zsolt 73, "De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet.

valós a látomás

Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön! Ha mi a dicsőséges Jézus Krisztus látásában élünk és járunk, ez erőt ad nekünk a megpróbáltatásokban, megvéd a kísértésekben, és utat mutat a győzelmes hívő életre. Mi nem csak látjuk valós a látomás szemeinkkel az Úr Jézust, hanem azt is tudjuk, hogy Ő is lát minket, sőt ennél több; mi annyira egyek vagyunk szellemben Jézus Krisztussal, hogy Benne élünk és Ő mibennünk.

valós a látomás

Ha Jézus Krisztust látjuk, Benne látjuk életünk célját is, amely felé törekszünk. Nem mindegy az, hogy győztesen, vagy szégyennel fejezzük be a mi földi életünket. Nekünk minden lehetőségünk megvan arra, hogy győztesen harcoljuk meg a hitharcunkat.

Ez a látomás — mely az evangélium visszaállításának kezdetét jelezte — a legjelentősebb esemény Jézus Krisztus feltámadása óta. Joseph Smith alázatos imája evangéliumi igazságok, papsági felhatalmazás, valamint szabadító szertartások visszaállításához vezetett. Bizonyos a munka jövője. Ezeket és további dicső igazságokat tett világossá az a dicsőséges első látomás.

Engedjük, hogy a Szent Szellem vezesse, irányítsa egész életünket!