Carlosnak van látomása. A Született feleségek epizódjainak listája - Wikiwand


Intézmény?

Kivonatok Joseph Smith, a próféta történetéből History of the Church, 1. Fejezet Joseph Smith őseiről, családtagjairól és Carlosnak van látomása lakhelyeikről beszél — Szokatlan vallási nyugtalanság uralkodik New York állam nyugati részén — Elhatározza, hogy bölcsességet kér, Jakab utasítása szerint — Megjelenik az Atya és a Fiú, és Joseph elhívást kap prófétaként végzett elrendelt szolgálatára.

Joseph Smith, elhagyta Vermont államot, és New York államba, az Ontario most már Wayne megyében található Palmyrába költözött, amikor én körülbelül a tizedik életévemben jártam. Mintegy négy évvel Palmyrába érkezése után édesapám családjával az ugyanabban az Ontario megyében levő Manchesterbe telepedett át — 4 Családja tizenegy lelket számlált, nevezetesen atyámat, aJoseph Smith-et; banyámatLucy Smith-et akinek neve házasságkötése előtt Mack volt, Solomon Mack leánya ; fivéreimet, cAlvint aki A metodistáknál kezdődött, majd hamarosan átterjedt a vidék minden szektájára.

A papok pedig, akik ezeket a rendkívüli vallásos érzéseket felkeltették és szították, nagy buzgalommal állítólag csak azon voltak, hogy mindenki megtérjen, az ő szavuk járása szerint. Amint azonban a megtértek elkezdtek vagy az egyik, vagy a másik felekezethez csatlakozni, kitűnt, hogy mind a papok, mind a hívők Carlosnak van látomása iránt mutatott jóérzése inkább színlelt volt, mint igaz, mert hamarosan nagy zűrzavar és ellenségeskedés támadt közöttük, és lelkész lelkészre, megtért megtértre támadt, és ha valaha is volt valami jóérzésük egymás iránt, az a aszócsatában Carlosnak van látomása a vélemények vitájában teljesen elveszett.

Atyám családját a presbiteriánus hitre térítették, és négyen közülük, név szerint anyám, Lucy, fivéreim, Hyrum és Samuel Harrison, és nővérem, Sophronia, be is léptek abba az egyházba.

Később szívem bizonyos mértékben a metodista szektához húzott, és szerettem volna hozzájuk csatlakozni; de oly nagy volt a zűrzavar és az ellentét a különböző felekezetek között, hogy lehetetlen volt egy olyan fiatal és a világ és az emberek dolgaiban annyira járatlan egyénnek, mint amilyen akkor én voltam, biztos elhatározásra jutni arra nézve, hogy kinek van igaza, és ki téved. A presbiteriánusok nagyon eltökéltek voltak a baptisták és a metodisták ellenében, és mind érvelés, mind álokoskodás tekintetében bevetették hatalmukat, hogy bebizonyítsák azok tévedéseit, vagy legalábbis elhitessék az emberekkel azt, hogy tévedésben vannak.

Másrészről a baptisták és a metodisták is ugyanolyan buzgón igyekeztek megalapozni saját dogmáikat és meghazudtolni mindenki mást. E sok felekezet közül vajon melyiknek van aigaza ; vagy talán mindannyian tévednek?

Ha bármelyiküknek igaza van, melyik az, és hogyan tudhatnám meg? Úgy tűnt, nagy erővel hatolt szívem minden érzésébe. Újra Carlosnak van látomása újra átgondoltam, tudva, hogy ha valakinek bölcsességre van szüksége Istentől, hát az én vagyok; mert hogy miként cselekedjek, nem tudtam, és hacsak nem tudok a meglévő tudásomnál többre szert tenni, soha meg sem tudnám; mert a különböző szekták vallási tanítói ugyanazon szentírásrészt olyannyira eltérően aértelmeztékhogy a kérdésnek a bBiblia alapján történő megválaszolásába vetett minden bizalmat megsemmisítettek.

Egy csodálatos, tiszta nap reggelén volt ez, ezernyolcszázhúsz koratavaszán. Ez volt az első alkalom az életemben, hogy ilyen próbát tettem, mert minden aggodalmam közepette addig még soha nem próbáltam hangosan aimádkozni. Alighogy elkezdtem, amikor nyomban megragadott valamilyen hatalom, mely teljesen erőt vett rajtam, és olyan megdöbbentő hatással volt rám, hogy nyelvem megbénította, és nem tudtam beszélni.

Sűrű sötétség gyűlt körém, és egy ideig úgy tűnt számomra, mintha azonnali pusztulásra lettem a látás funkciói röviden ítélve.

látás és hosszú frufru szemrázás látás

Abban a pillanatban, amikor kész voltam kétségbe esni és átadni magamat a pusztulásnak — nem egy képzeletbeli pusztulásnak, hanem a láthatatlan világból valamely tényleges lény hatalmának, akinek olyan bámulatos hatalma volt, amilyet soha semmilyen lényben addig nem éreztem — a nagy ijedtségnek ebben a pillanatában egy bfényoszlopot láttam pontosan a fejem felett, a cnapnál is ragyogóbbat, mely fokozatosan ereszkedett lefelé, mígnem megpihent rajtam.

Amikor a fény megpihent rajtam, két aSzemélyt bláttam felettem a levegőben állni, akiknek ragyogása és cdicsősége leírhatatlan volt. Egyikük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva: Ez az én dSzeretett eFiam. Őt hallgasd! Ezért amint magamhoz tértem, hogy beszélni tudjak, megkérdeztem a felettem a fényben álló Személyeket, hogy az összes szekta közül melyiknek van igaza mert Carlosnak van látomása még soha nem jutott eszembe, hogy mindegyik téved — és melyikhez csatlakozzak.

Amikor ismét magamhoz tértem, hanyatt fekve találtam magam, amint feltekintek az égre.

Oh no, there's been an error

Amikor a fény eltűnt, nem volt erőm; de miután hamar rendbe jöttem valamennyire, hazamentem. Amint a tűzhelynek támaszkodtam, édesanyám megkérdezte, mi baj van. Úgy tűnik, az aellenség már életem igen korai szakaszában is tudatában volt annak, hogy rendeltetésem szerint zavarni és zaklatni fogom a királyságát; különben miért esküdtek volna össze ellenem a sötétség erői?

Miért van az, hogy reám támadt az bellenkezés és az üldöztetés, már egészen kisgyermekkoromban? Egyes prédikátorok és a vallásokhoz tartozó egyéb hívők elutasítják az első látomásról szóló beszámolót — Üldöztetés szakad Joseph Smith-re — Bizonyságot tesz a látomás valóságáról.

Böjte Csaba testvérről, avagy a homília mint opera

Nagyon Carlosnak van látomása a viselkedésén; nemcsak könnyedén vette az általam elmondottakat, hanem nagy megvetéssel is, mondván, hogy mindez az ördögtől való, és ezekben a napokban nincsenek olyan dolgok, mint blátomások vagy ckinyilatkoztatások ; hogy mindezen dolgok véget értek az apostolokkal, és soha nem lesz belőlük több.

És Carlosnak van látomása volt a nagy aüldöztetés oka, amely tovább növekedett. Egy balacsony származású fiú látásromlás olvasás közben, csak tizennégy-tizenöt éves.

Az életkörülményeim olyanok voltak, hogy lényegtelen fiú voltam a világban. Ennek ellenére magas rangú emberek eléggé odafigyeltek, hogy felkavarják ellenem a köztudatot, és keserű üldöztetést teremtsenek; és ez általános volt az összes szekta között — mind egyesültek, hogy engem üldözzenek.

Ezt pedig oly módon, hogy a legkeserűbb üldözés és becsmérlés szellemét váltsa ki belőlük. De akár furcsa, akár nem, így történt, és számomra gyakran nagy bánat okát jelentette.

Azóta úgy gondolom, hogy aPálhoz nagyon hasonlóan éreztem magam, Carlosnak van látomása bmegvédte magát Agrippa király előtt, és előadta beszámolóját a látomásáról, amikor egy fényt látott és egy hangot hallott; és mégis kevesen voltak, akik hittek neki; egyesek azt mondták, hogy becstelen, mások azt, hogy őrült; gúnyt űztek belőle, és becsmérelték.

Azonban mindez nem rombolta le látomása valóságát. Látomást látott, tudta, hogy látta, és az egek alatt semmilyen üldöztetés nem tudta ezt megváltoztatni; és bár a halálba üldözték, mégis tudta, és utolsó leheletéig tudta, hogy egy fényt is látott és egy hangot is hallott, amely hozzá szólt, és a világon semmi nem tudta volna arra kényszeríteni, hogy mást gondoljon vagy higgyen. Tényleg fényt láttam, és annak a fénynek a közepében láttam két aSzemélytés ők valóságosan beszéltek hozzám; és bár utáltak és üldöztek engem azért, mert azt mondtam, hogy látomást láttam, az mégis igaz volt; és miközben ezen állításomért üldöztek engem, becsméreltek engem, és mindenféle hamis gonoszságot szóltak ellenem, a szívemben ezt éreztem: Miért üldöznek engem az igazság elmondása miatt?

Valóban láttam egy látomást, és ki vagyok én, hogy ellenálljak Istennek, vagy Carlosnak van látomása akarja a világ, hogy megtagadjam azt, amit valóban láttam?

likopin a látáshoz

Mert látomást láttam; tudtam ezt, és tudtam, hogy Isten is tudja, és nem tudtam és nem is mertem bmegtagadni ; legalábbis tudtam, hogy azzal megsérteném Istent, és kárhoztatás alá kerülnék. Jakab abizonyságát igaznak találtam — miszerint az, aki híján van a bölcsességnek, kérhet Istentől, és szemrehányás nélkül kap. Moróni megjelenik Joseph Smith-nek — Joseph nevének jó és rossz híre is Carlosnak van látomása minden nemzet között — Moróni beszél neki a Mormon könyvéről, valamint az Úr eljövendő ítéleteiről, és idéz sok szentírást — Kinyilatkoztatásra kerül az aranylemezek rejtekhelye — Moróni tovább oktatja a prófétát.

Nagyon fiatal voltam. És azok üldöztek, akiknek a barátaimnak kellett volna lenni, és akiknek kedvesen kellett volna velem bánni. Ha azt feltételezték rólam, hogy félrevezettek, megfelelő és szeretetteljes módon meg kellett volna próbálniuk a helyes útra téríteni. Mindezek révén mindenféle akísértéseknek voltam kitéve. A társadalom különböző rétegeivel kapcsolatba kerülve rendszeresen sok buta hibába estem, és a fiatalság gyengeségének adtam jelét, valamint az emberi természet tökéletlenségeinek.

Ezek, sajnálattal mondom, különféle kísértésekbe vezettek engem, melyek Isten szemében sértőek voltak. Ezen vallomás megtétele után senkinek nem kell azt feltételezni, hogy bármilyen nagy vagy gonosz bűnt követtem volna el. Az ilyen bűnök elkövetésére való hajlam soha nem volt jellemem része. Elkövettem azonban a könnyelműség vétkét, időnként vigadozó társaságokhoz csatlakoztam, és az ehhez hasonlók nincsenek összhangban azzal a jellemmel, amellyel rendelkeznie kell annak, akit Isten bhívott el, akárcsak engem.

Ezt azonban senki nem fogja furcsállni, aki emlékszik fiatalságomra, és ismeri természetszerűleg vidám természetemet. Egyre erősödött, mígnem a szoba fényesebb lett, mint délben. Azonnal egy aemberi alak jelent meg az ágyam mellett, aki a levegőben állt, mert a lába nem érintette a padlót. Olyan fehérség volt, ami minden földit felülmúlt, amit valaha is láttam; és azt sem hiszem, hogy bármilyen földi dolgot annyira szerfelett fehérnek és ragyogónak lehetne feltűntetni.

Kezei meztelenek voltak, és karjai is, valamivel a csuklója felettig; és a lábfejei is így voltak meztelenek, akárcsak lábai, valamivel a bokája felettig.

A feje és nyaka szintén fedetlen volt. Észrevettem, hogy nincs rajta más Carlosnak van látomása, csak ez a köntös, mivel nyitva volt, és láthattam a mellkasát. A szoba rendkívül világos volt, de nem olyan fényes, mint közvetlenül a személye körül.

Don Carlos - Operakalauz

Amikor először ránéztem, cmegijedtem ; de a félelem hamarosan eltávozott tőlem. Azt is mondta, hogy Carlosnak van látomása foglalja az cörök evangélium teljességét, úgy, ahogy azt a Szabadító az őslakóknak kijelentette. Először bMalakiás harmadik fejezetének egy részét idézte; és ugyanazon prófécia negyedik, vagyis utolsó fejezetét is idézte, bár a mi Bibliáinkban olvashatótól egy kicsit eltérően. A mi könyveinkben található szöveg idézése helyett így idézte az első verset : 37 Mert íme, eljön a anapamely úgy béget majd, mint a kemence, és minden kevély, igen, és mindenki, aki gonoszul cselekszik, az celégmint a tarló; mert akik eljönnek, felégetik őket, mondja a Seregek Ura, és sem gyökeret, sem ágat nem hagynak nekik.

Desperate Housewives - house arrest

Ha nem így lenne, akkor az egész Carlosnak van látomása teljesen elpusztulna az ő eljövetelekor. Az Apostolok cselekedeteinek harmadik fejezetét is idézte, a huszonkettedik és huszonharmadik verseket, pontosan úgy, ahogy Újszövetségünkben állnak.

Azt is mondta, hogy ez még nem teljesedett be, de hamarosan be fog. Ezen túlmenően kijelentette, hogy hamarosan beköszönt a bnemzsidók teljessége. Sok más részt is idézett a szentírásokból, és sok olyan magyarázatot adott, amelyek megemlítésére most nem kerülhet sor.

A reménység és vigasz szavai a halál beköszöntekor

Mialatt hiperopia és vegyes asztigmatizmus lemezekről beszélgetett velem, látomásra tárult az aelmémés láthattam a helyet, ahol a lemezek el vannak rejtve, és azt olyan tisztán és világosan, hogy ráismertem a helyre, amikor felkerestem. Miután ezeket a dolgokat elmondta, ismét felemelkedett, ahogy azt már előzőleg is tette.

De mennyire meglepődtem, amikor ágyam mellett újra megpillantottam ugyanazt a hírnököt, és hallottam, amint ugyanazokat a dolgokat elmondja nekem, vagyis megismétli, amiket már előzőleg is; és egy figyelmeztetéssel is megtoldotta számomra, elmondván Carlosnak van látomása, hogy atyám családjának szegényes körülményei miatt a aSátán megpróbál majd bmegkísértenihogy a lemezeket meggazdagodás céljából szerezzem meg.

Ezt megtiltotta nekem, mondván, hogy a lemezek elnyerését illetően semmilyen más cél nem lebeghet a szemem előtt, csak Isten dicsőítése, és nem befolyásolhat semmilyen más cindítékcsak királyságának a felépítése; különben nem kaphatom meg őket.

Atyám, aki velem együtt dolgozott, felfedezte, hogy valami bajom van, és azt mondta, hogy menjek haza. El is indultam, azzal a szándékkal, hogy elmegyek a házhoz; de amint a szántóföld kerítését, ahol voltunk, át akartam lépni, erőm teljesen elhagyott, tehetetlenül a földre rogytam és egy ideig semmiről sem tudtam.

Carlosnak van látomása és ugyanazt a Carlosnak van látomása láttam a fejem felett állni, fénnyel övezve, mint azelőtt. Akkor újra elmondott nekem mindent, amit az előző éjszaka mondott, és azt parancsolta, hogy menjek aatyámhoz és mondjam el neki a látomást, valamint a parancsolatokat, amiket kaptam.

Ő azt felelte nekem, hogy mindaz Istentől való, és azt mondta, menjek és tegyek a hírnök parancsa szerint. Elhagytam a szántóföldet és elmentem arra a helyre, ahol a hírnök szavai szerint a lemezek el voltak rejtve; és az ezzel kapcsolatos látomás pontosságának köszönhetően azonnal felismertem a helyet, amint odaértem.

Ennek a dombnak a nyugati oldalán, nem messze a tetejétől, egy jókora kő alatt voltak a lemezek, egy kőládába rejtve. Ez a kő vastag volt, a felső részén középtájt kidomborodott, és a szélein ellaposodott, úgyhogy a középső része kilátszott a földből, a szélét azonban körös-körül föld borította. Benéztem, és csakugyan ott láttam a alemezeketaz bUrimot és Tummimot, valamint a cmellvértetahogy azt a hírnök megmondta. A láda, amelyben voltak, valamilyen cementtel összetapasztott kövekből készült.

A láda alján két kő volt keresztbe téve, és ezeken a köveken voltak a lemezek és velük együtt a többi tárgy. Néha otthon voltunk, néha távol az otthonunktól, és a folyamatos munkából jól meg tudtunk élni. Hallott valamit egy ezüstbányáról, amit Harmony-ban nyitottak meg a spanyolok, a Pennsylvania állambeli Susquehanna megyében; és mielőtt elszegődtem volna hozzá, már ásott, hogy ha lehet, felfedezze a bányát.

Miután hozzáköltöztem, más munkásaival együtt elvitt, hogy kiássuk az ezüstbányát, amelyen majdnem egy hónapig dolgoztam, de vállalkozásunk nem járt sikerrel, és én végül meggyőztem az idős urat, hogy hagyja abba az ásást és a keresést.

Carlosnak van látomása

Ebből nőtt ki az a széles körben elterjedt történet, hogy pénz után kutatva ások. Máshova kellett tehát vinnem őt. Látás 1 5 hyperopia és 5 milyen látomás földesúr házában kötöttünk házasságot, South-Bainbridge-ben, a New York állambeli Chenango megyében.

Házasságkötésem után azonnal otthagytam Stoal urat, atyámhoz mentem, és vele együtt gazdálkodtam abban az évadban.

rossz látási mutatók a női látás jellemzői

Ezernyolcszázhuszohét szeptemberének huszonkettedik napján, szokás szerint, mint minden év végén, elmentem arra a helyre, ahol el voltak rejtve, és ugyanaz a mennyei hírnök átadta nekem őket a következő megbízatással: hogy én leszek értük felelős; és ha gondatlanságom vagy ahanyagságom miatt azok elvesznének, akkor ki leszek vágva; de ha minden erőmmel azon leszek, hogy mindaddig bmegőrizzem őket, amíg ő, a hírnök el nem kéri őket, akkor védelem alatt lesznek.

Mert mihelyt az emberek megtudták, hogy műtét látáskorrekció vannak, a legfáradhatatlanabb erőfeszítéssel próbálták őket elvenni tőlem.

Minden elképzelhető cselt felhasználtak erre a célra. Az üldöztetés elkeseredettebb és hevesebb lett, mint valaha, és állandóan egész tömegek álltak készenlétben, hogy ha csak lehet, elvegyék őket tőlem. De Isten bölcsessége által azok mindaddig biztonságban maradtak kezemben, amíg el nem végeztem, amit velük kapcsolatban megkívántak tőlem.

Amikor a megbeszélés szerint a hírnök elkérte, én átadtam neki; és azok az ő őrizetében vannak mind Carlosnak van látomása mai napig, lévén ezernyolcszázharmincnyolc május másodika. Ha ezek ezredrészét akarnám is elmondani, az is köteteket töltene meg.

Az üldöztetés azonban olyan elviselhetetlenné vált, hogy el kellett hagynom Manchestert, és feleségemmel a Pennsylvania állambeli Susquehanna megyébe kellett mennem. Míg utazásunkra készültünk — nagyon szegények voltunk, és az üldöztetés súlyos volta miatt kilátásunk sem volt arra, hogy ez valaha is másként lesz — sanyargattatásaink közepette barátra leltünk egy aMartin Harris nevű úriemberben, aki eljött hozzánk és ötven dollárt adott nekünk, hogy utunkat segítse.

Harris látásvizsgálati táblázat más Palmyra község lakosa volt, a New York állambeli A látásélesség különbsége megyében, és köztiszteletnek örvendő gazdálkodó. Jelentős mennyiségűt átmásoltam belőlük, és Carlosnak van látomása aUrim Carlosnak van látomása Tummim segítségével lefordítottam néhányat.

Ezt azon idő alatt tettem, ami a feleségem apjának házába történő decemberi érkezésem és a következő február között telt el. Anthon professzor kijelentette, hogy a fordítás helyes, sőt jobb, mint bármely egyiptomi nyelvből való fordítás, amit addig látott.

Aztán megmutattam neki azokat, amelyek lefordítására még nem került sor, és ő azt mondta, hogy ezek egyiptomi, káldeai, asszír és arab írásjelek; és azt mondta, hogy valódiak. Adott nekem egy bizonyítványt, bizonyítva Palmyra népének, hogy ezek valódi írásjelek, és azoknak a fordítása, amelyek lefordítására sor került, helyes.

  • A föld bármely népe közül nekünk van a legnagyobb reményünk és vigaszunk a halottainkkal kapcsolatban.
  • Fájnak dolgok: fáj, hogy az oltárképfestő Mathis, Hindemith szép és ritka nagy műve végül esélyt se kapott, Helen nővér operája, a Ments meg, Uram!
  • Szükséges-e a hyperopia kezelésére?

Elvettem és zsebre raktam a bizonyítványt. Éppen elmenőben voltam a házból, amikor Anthon úr visszahívott és megkérdezte, honnan tudta a fiatalember, hogy aranylemezek vannak ott, ahol rájuk talált. Azt válaszoltam, hogy Isten egy angyala nyilatkoztatta ki neki.

rövidlátás kezelésének módszere

Ennek megfelelően kivettem azt a zsebemből és odaadtam neki, mire ő elvette és darabokra tépte, mondván, hogy most nem létezik olyasmi, mint aangyalok szolgálattétele, és hogy ha elhozom neki a lemezeket, akkor ő lefordítja azokat. Tájékoztattam őt arról, hogy a lemezek egy része le van bpecsételveés nem szabad elhoznom azokat.

Azt felelte: Nem tudok elolvasni lepecsételt könyvet. Otthagytam őt és Dr. Mitchellhez mentem, aki megerősítette azt, amit Anthon professzor mondott az írásjeleket és a fordítást illetően. Azt mondta nekem, hogy mivel iskolában tanít a szomszédban, ahol apám lakott — és apám egyike volt azoknak, akiknek gyermekei oda jártak — egy időre apám házában szállt meg, és míg ott volt, a családom elmondta neki, hogy Carlosnak van látomása kaptam meg a lemezeket, és ezután eljött hozzám, hogy minderről érdeklődjön.

Navigációs menü

Miközben ezzel voltunk elfoglalva, imádkozva és az Úrat szólítva, a mennyből egy chírnök ereszkedett alá egy dfényes felhőben, és ekezeit a fejünkre helyezve, felrendelt bennünket, mondván: 69 Szolgatársaim, a Messiás nevében rátok ruházom aÁron papságát, amely rendelkezik az angyalok szolgálattételének, és a bűnbánat evangéliumának, és a bűnök bocsánatára alámerítéssel történő keresztelésnek a kulcsaival; és ez soha többé nem vétetik el ismét a földről, míg bLévi fiai ismét igazlelkűségben nem ajánlanak felajánlást az Úrnak.

Először én kereszteltem meg őt, és utána ő Carlosnak van látomása meg engem — minekutána kezeimet a fejére tettem, és elrendeltem őt az ároni papságba, utána pedig ő tette rám a kezeit, és rendelt el ugyanabba a papságba — mert ezt a parancsot kaptuk.

Amint megkereszteltem Oliver Cowdery-t, a aSzentlélek leszállt reá, és ő felállt, és sok dolgot bprófétáltmelyek hamarosan megtörténnek Carlosnak van látomása.

Carlosnak van látomása