Emberek, akik meggyógyították látásukat, Jn 9 igehirdetés


Imre atya igehirdetései

A 40a vers értelme ez: "Ezt hallotta néhány farizeus, nevezetesen azok, akik éppen a közelében tartózkodtak. Az "aulé" udvar szó jelentheti egy épület vagy barlang belső terét, de a vesszőfonattal, illetve akik meggyógyították látásukat körülkerített udvart, az akolt is.

A "paroimia" jelentheti azonban a "rejtvényt", az "elmés mondást" vagy a "köz-mondást" 2 Pét 2,22 is.

hiperopiás kezelés videó

A szinoptikusok által használt "példázat" parabolé kifejezés a jánosi írásokban nem fordul elő. Irodalomkritikai szempontból a döntő kérdés az, hogy vajon a 10, akik meggyógyították látásukat eredetileg a 9. Feuillet rámutatott azokra a szempontokra, amelyek e feltevés ellen szólnak. A szöveg valójában a 9.

IV. A vak meggyógyítása és a pásztorról szóló beszéd (9,1 - 10,42)

Nem véletlen, hogy R. Bultmann-nak az arra irányuló kísérlete, hogy a Dodd, a C.

Kedves Testvérek, két hete beszéltünk ennek a történetnek az első részéről, arról, hogy Jézus megnyitja a vakon született ember szemét. A mai igehirdetésben pedig arról szeretnék szólni, hogy milyen reakciókat váltott ez ki a körülötte lévőkben.

Barrett és a R. Brown által írt kommentárok, amelyek a Bultmann-féle mű megjelenése után láttak napvilágot, a szövegek hagyományos sorrendjéből indulnak ki.

Schneider és O. Kiefer részletekre kitérő kutatásai is azt emelik ki, hogy a szöveg nem a véletlen műve, hanem céltudatos szerkesztői munka eredménye.

Ez azonban nem zárja ki azt, hogy nagy gonddal különféle hagyományelemekből állították össze. Újabban A.

Jйzus Krisztus evangйliuma szent Jбnos szerint, 9 Fejezet

George és J. O'Rourke hívta fel erre a figyelmet. Tekintettel azonban arra, hogy a pásztorélet különféle változatokat mutat, semmilyen közvetlen következtetést sem vonhatunk le a perikopában megrajzolt korabeli viszonyokra vonatkozóan.

emberek, akik meggyógyították látásukat szia Elena Švedova jó látást

A 9,től kezdődő verseket a 10,tal együtt egyetlen irodalmi egységbe foglaltuk, bár nem hagytuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy a 9,től kezdődő rész összekötő kapocs a párbeszéd és a 10, monológja között. János ugyanis sosem kezd új perikopát előzmények nélküli "ámen, ámen" emberek. Az ezt követő "mondom nektek" állítás pedig a 9,től kezdődő versekben szereplő farizeusokra utal. A befejező megjegyzés 6. Emberek túlmenően a pásztorról szóló beszéd befejező verséből 10,21 kiviláglik, hogy a vak gyógyítása sem merült még feledésbe.

Új fordítású revideált Biblia

Fentebb Henoch könyvéből idéztünk mondatokat, amelyek azt mutatják, hogy a juhok és a látás, illetve a vakság motívumait az igaz volt és az igaztalanság fogalmai által már a kereszténységet megelőző korai zsidó irodalom is összekötötte egymással.

A 9,től kezdődő rész és a 10, között egyéb tartalmi összefüggések is felfedezhetők. A csupán emberek látóknak 9,41 szóló hadüzenet összhangban áll azzal a ténnyel, hogy a képes beszéd negatív jellegű megfogalmazással kezdődik "aki nem akik meggyógyították látásukat ajtón megy be Miként a 9,39 b-c versek előre jelzik, Jézus az ítélő- és döntőbíró szerepében mutatkozik: a jó pásztor által válik ugyanis nyilvánvalóvá, hogy a többi pásztor milyen rosszul töltötte be hivatalát.

A pásztorról szóló beszéd a világosság és a sötétség közti harc egyik része: egyáltalán nem idillikus, hanem inkább polemikus jellegű megnyilvánulás. A pásztorról szóló részlet alapja a képes beszéd 10,amelyet a 10, az "ajtó" szempontjából, a 10, pedig a "pásztor" szemszögéből magyaráz és folytat tovább. Emellett a leírásban miként a kenyérről szóló beszédben is: 6, A 10,ben és a 10,ban adott két magyarázat megfelel a képes beszéd kettős felépítésének: az első rész a juhok helyes megközelítéséről szól A két szövegrész közé ékelődik egy hogy a látás hogyan hat az agyra mondat: "ennek ajtót nyit az ajtóőr" 3a v.

ELÉRHETŐSÉGEINK

Ez az őr azért nyit ajtót, hogy a pásztor beléphessen, és a juhok az ő hívását követve kivonulhassanak. Az "ajtóőrről" a továbbiakban már nem történik említés, vagyis a 10, emberek értelmezi személyét és szerepét. Ám a rá vonatkozó mondatnak az értelmezés nélkül is megvan a maga szimbolikus jóllehet nem allegorikus jelentése.

  • Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született?
  • Szemészeti fúzió
  • A kapernaumi két vak meggyógyítása
  • Segíti a jó látást
  • 5 milyen látomás

Helytelen lenne, ha egyszerűen kijelentenénk: "Az ajtóőr nem más, mint az Atya! Két túlzástól kell óvakodnunk: a jánosi képes beszédeket nem szabad allegóriáknak tekintenünk, amelyekben voltaképpen valamennyi kijelentést elsősorban emberek értelemben kell venni; ugyanakkor e beszédek nem is egyszerű hasonlatok, amelyekben a képek elsődleges jelentésükben értelmezendők, és csak a magyarázat által kapnak bizonyos szempontból szellemi valóságokra átvitt jelentést.

János képes beszédei annak ellenére, hogy önmagukban szemléletesek már eleve alárendelődnek a teológiai valóságnak, amely alapvetően szétfeszíti a szemlélhetőség dimenzióit. Emiatt a beszéd folyamán többször is megváltozik a képek összefüggése.

emberek, akik meggyógyították látásukat

Az "ajtó" szónak például a fejezetben nem mindig ugyanaz a jelentése. A képes beszéd hátterében - megértésének hallgatólagos előfeltételeként - a következő tény húzódik meg: Jézus Istentől származó Igeként az emberekhez jött. Döntő jelentőségű, hogy "honnan" indult. Más hangjuk van azoknak, akik "másfelől" 1b v. Jézus, aki Istentől származik - éppen azért, mert tőle akik meggyógyították látásukat - elöl tud járni az örök életre vezető úton 4a v.

Hangját pedig Isten igaz szavaként ismerik fel a jó juhok, akik műveiket Istenben cselekszik 3, A képes beszéd rendeltetése kezdettől fogva az, hogy a rossz pásztort szembeállítsa az egyetlen és igazi pásztorral. Az evangélista tehát nem az Ószövetség Istenének igaz embereiről és nem a jó keresztény lelkipásztorokról akar beszélni.

Lelki vakság, lelki látás

A pásztorról szóló beszéd Ezekiel könyvének egyik részletére emlékeztet: "Prófétálj Izrael pásztorairól! A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövéret levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek! A gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be Kiveszem kezükből nyájamat Mert így szól az Úristen: Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat Emberek őket a népek közül Egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy legeltesse őket: szolgámat, Dávidot.

Ő fogja legeltetni őket, ő lesz a pásztoruk" Ez 34, Az Ez Ebből az is világos, hogy kiket kell értenünk a "tolvajokon és rablókon" 10,1. Ezekiel azt is hangsúlyozza, hogy a jövőben csak "egyetlen pásztor" lesz. Isten pásztori gondoskodása azonban nem zárja ki, hogy "a szolga Dávid" legeltesse a nyájat Isten nevében. A juhok pedig személyén keresztül "felismerik" Jahvét, aki legelteti őket Ez 34, Az isteni gondoskodás és az igazi pásztor törődése a juhokkal szinte egybeolvad vö.

Jánosnál új elemként jelenik meg: a pásztor életét kockáztatja a juhokért 10,11a juhok pedig személyesen, hangjáról ismerik fel a pásztort.

A pásztor és a juhok személyes kapcsolatának gondolatát a 10,től kezdődő emberek mélyítik el.